objevujeme svět kolem nás i po prázdninách

MŠ Čínská

Školné

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2020/2021 bylo stanoveno školné ve výši 549,- Kč měsíčně.

Cena školného vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je stanoveno dle výpočtu z neinvestičních dotací v roce 2019.

Rodiče jsou povinni hradit školné včas. Opakované neuhrazení školného je považováno za hrubé porušení Školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do MŠ. (Netýká se povinně vzdělávajících se dětí).


Školné je nutno uhradit buď složenkou nebo převodem na bankovní účet školy číslo 4631061/0100 do 15.dne příslušného měsíce. Pro platbu školného prosím používejte variabilní symbol, který je 9+osobní číslo dítěte, které bylo vašemu dítěti přiděleno na celou dobu docházky do mateřské školy. Seznamy osobních čísel dětí jsou k dispozici u stolku v chodbě před šatnami v budově A a na stolku ve vestibulu budovy B.

Děti povinně se vzdělávající (děti narozené v období od 1.9.2014 do 31.8.2015) a děti s odkladem povinné školní docházky jsou od platby školného ze zákona osvobozeny.