MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Příprava na školu

PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ZŠ

Vstup dítěte do základní školy znamená pro něj a potažmo pro celou jeho rodinu velkou životní změnu. Dítě se bude muset naučit cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. V novém prostředí se bude muset spoléhat samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu důležitá, a to jak ze strany mateřské školy tak i rodiny.

JAK PŘIPRAVUJE  DĚTI NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA?

Naší snahou je, aby příprava budoucího školáka probíhala pozvolna, ale efektivně a aby spočívala v rovnoměrném a harmonickém rozvoji takových schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání. Proto se zaměřujeme na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, koordinaci oka a ruky, zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, logického myšlení, předmatematických představ a v neposlední řadě na rozvoj soustředěnosti dětí na práci. Dalším předpokladem školního úspěchu je schopnost dítěte odlišit hru od systematické školní práce, k tomu též děti vhodnými formami vedeme. Důležité jsou i další kompetence: samostatnost dítěte, sebeobsluha, schopnost spolupráce, umět se přizpůsobit  kolektivu, vyjádřit a obhájit svůj názor a neprosazovat se na úkor svých vrstevníků, které  vštěpujeme dětem již od počátku jejich docházky do naší školy.
Nejtypičtější činností předškolního dítěte je hra, která napomáhá procvičování dovedností, které jsou pro život užitečné a má smysl i sama o sobě – je spontánním vyjádřením základní lidské potřeby svobody a fantazie. Proto zařazujeme do přípravy na školu hry rozvíjející jednotlivé oblasti důležité pro školní zralost. Dále využíváme řízených činností, kdy procvičujeme výše zmíněné kompetence. Vzhledem k tomu, že naše třídy jsou heterogenní (věkově smíšené) a v každé třídě je tedy několik předškoláků rozhodl se náš pedagogický sbor přípravu na školu zkoordinovat tak, aby probíhala ve všech třídách stejně. K tomuto účelu byl vytvořen přehled sledovaných hledisek školní zralosti (který je veden pro každého předškoláka zvlášť) a zásobu grafických listů pro rozvoj grafomotoriky (používáme vlastní výběr ze Šimonových pracovních listů).
Během celé přípravy na školu se snažíme respektovat individuální rozvoj každého dítěte a maximálně podporovat jeho rozvojové možnosti, neboť každé dítě je ve svých schopnostech a dovednostech jiné. Výkony dětí nesrovnáváme, protože u této věkové skupiny je běžné, že mezi dětmi jsou rozdíly jak v jejich vývoji tak v jejich dosavadním učení. Pokud shledáme závažnější problém, konzultujeme tuto skutečnost s rodiči, případně doporučíme odborné vyšetření. Rodiče mají možnost ve své třídě nahlédnout do složky „Příprava na školu“ svého dítěte. V rámci spolupráce s PPP dochází
jedenkrát ročně psychologové z poradny do mateřské školy, aby  provedli testy školní zralosti u předškolních dětí, které rodiče na tento test přihlásí.

CO MOHOU UDĚLAT RODIČE?

- Učit své dítě vnímat a rozlišovat čas určený k práci a k zábavě (neodbíhat od rozdělané práce za novou činností)
- Často si s dítětem povídat a všímat si jeho výslovnosti
(nejste-li si jisti správnou výslovností, poraďte se se školním logopedem)
- Připravovat dítě na to, že škola pro něj bude prací, za kterou bude hodnoceno
- Hodnotit doma, jak plní své povinnosti a vést k pocitu odpovědnosti za svěřenou práci
- Posilovat dětskou sebedůvěru – ty to určitě zvládneš
- Pomocí her se s dítětem učit doma i venku (využít básničky, písničky, hádanky, popisovat věci kolem sebe,jmenovat číselnou řadu, odpovídat dětem na otázky)
- Má-li dítě zdravotní problémy, poradit se s lékařem, jak by se mohl zdravotní stav zlepšit ještě před vstupem do ZŠ
- Je-li dítě levák nepřecvičovat ho, brát leváctví přirozeně
- Těšit se společně s dítětem na školu a dítě školou nestrašit (věty typu: „Počkej, ve škole tě srovnají.“ mohou napáchat velké škody.)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Ne vždy je dítě zralé pro vstup do školy

Nástup do školy je důležitý předěl v životě dítěte, které vstupuje ze světa her do světa povinností. Tento okamžik má význam i pro jeho okolí - je to potvrzení normality dítěte - zda obstojí ve školním prostředí stejně dobře jako jeho vrstevníci. Ne vždy je dítě zralé pro vstup do školy. Každým rokem si určité procento rodičů, ale i učitelek MŠ klade otázku, zda je konkrétní dítě pro vstup do školy připraveno.

Předčasný nástup do školy

Nastoupí-li do školy nezralé dítě, je vystaveno dlouhodobé stresové situaci. Svou intelektovou kapacitu nemůže dítě adekvátně využít pro malou schopnost koncentrace. Požadavky, na které nestačí, vedou k přetěžování, zvýšené únavě, vyčerpání, zvýšení nemocnosti dítěte. Je ohrožena jeho školní úspěšnost, může dojít k rozvoji tzv.syndromu neúspěšného dítěte. Výjimkou není ani vznik řady psychosociálních problémů (rozvoj neurotických projevů - např. školní fobie, poruchy příjmu potravy, dále poruch chování - negativismus, zvýšená agresivita aj.).Škola však není jen místem výkonu a učení, ale též místem socializace. Předčasný nástup do školy ovlivní formování negativního sebepojetí, dítě vidí sebe samo jako neúspěšné, méněcenné. Může nastat problém se začleněním dítěte do formující se třídní skupiny, školsky neúspěšné dítě často stojí na okraji kolektivu. Není výjimkou, když při řešení výukových, ale i výchovných problémů dětí 1.stupně ZŠ v pedagogicko-psychologické poradně zjišťujeme, že jednou z příčin těchto potíží byl předčasný nástup do školy.

K čemu je dobrý odklad?

Z výše uvedeného vyplývá, že je nesmírně důležité posoudit, zda je dítě po všech stránkách na vstup do školy připraveno. Pokud ne, bývá jednou z variant pomoci dítěti realizace odkladu povinné školní docházky. Neměla by to být jen administrativní záležitost. Doba, která je dítěti poskytnuta, by měla sloužit k jeho další stimulaci ve vývoji (např.v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru, zdravotnickém zařízení, mateřské škole nebo v rodině). Zejména u dětí s pomalejším či s disproporčním typem vývoje může OPŠD přispět významnou měrou k podpoření či harmonizaci vývoje a tím i k budoucí minimalizaci problémů při zaškolování. V současné době je velmi aktuální otázkou prevence specifických poruch učení. Množina školsky nezralých dětí a dětí s vývojovými deficity v předškolním věku, ze kterých se budou po nástupu do školy formovat specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie se určitou částí překrývají.

Kdo pozná nezralé dítě?

Rodiče: Posun nacházíme i v informovanosti rodičů o odkladech povinné školní docházky. Zatímco dříve se někteří rodiče bránili odkladu s argumenty "co by tomu řekli prarodiče", "ztratí jeden rok", dnes se stále více setkáváme s požadavkem odkladu, který není nezbytný, s argumenty "ať si prodlouží mládí", "škola je tak náročná, není kam spěchat".
Lékař: Na nezralé dítě upozorňuje v první řadě lékař, který se podílí i na diagnostice školní nezralosti, zejména v oblasti fyzické (děti fyzicky oslabené, dlouhodobě nemocné, smyslově a zdravotně handicapované).
Mateřská škola: Dále je to učitelka mateřské školy, kdo může prostřednictvím déle trvající zkušenosti s dítětem a srovnáním s ostatními dát rodičům signál, že není vše v pořádku. Je v kompetenci rodiče rozhodnout se, které odborné pracoviště navštíví pro posouzení školní zralosti dítěte.
Základní škola: V poslední době se zvyšuje úloha zápisu do 1. tříd při vytipování školsky nezralých dětí, zejména u dětí nenavštěvujících mateřskou školu. Je ale známo, že zápis, tak jak je někdy prováděn, představuje jen měkkou normu. Proto se nyní řada škol snaží najít prostředky, které by mohly pomoci odhalit problémové dítě ve vztahu k nástupu do školy (např. se zápis uskutečňuje formou pohádky, kdy dítě v průběhu řízené činnosti plní úkoly, které jsou zaměřeny na dílčí aspekty vývojové úrovně ve sledovaných oblastech školní zralosti). O odkladu povinné školní docházky o 1 rok rozhoduje na základě písemné žádosti rodičů ředitel školy.
Odborná pracoviště: Podkladem pro toto rozhodnutí je doporučení odborného pracoviště. Bývá to nejenom pedagogicko-psychologická poradna, kdo provádí diagnostiku školní zralosti, ale též speciálně pedagogické centrum a pediatr (ten se podle posledních údajů z MŠMT podílí na doporučení OPŠD téměř v polovině případů).

NEŽ PŮJDOU PŘEDŠKOLÁCI K ZÁPISU

Pokud chceme, aby naše dítě chodilo do základní školy rádo a aby bylo šťastné, měli bychom s pedagogem spolupracovat a podporovat ho. Je špatné, když paní učitelka/pan učitel po dětech ve třídě něco vyžaduje a já, jako rodič, její/jeho postup a rozhodnutí kritizuji a nerespektuji ho. Pro dítě je nezbytně nutné, aby cítilo, že rodiče a učitel/ka „táhnou" za jeden provaz. Věřte tomu, že učitel/ka chce pro vaše dítě jen to nejlepší. Při respektování těchto parametrů bude výsledkem ona studijní úspěšnost dítěte a posilování jeho sebevědomí.

Jak zápis probíhá?
Termíny zápisu se pro jednotlivé školy různí. Připadají na měsíc duben. Na zápis dítě přichází s jedním nebo oběma rodiči. Je nutné, vzít s sebou občanské průkazy a rodný list budoucího prvňáčka. U zápisu jsou přítomni 2 učitelé/ky. Jeden/a s rodičem probírá úřední záležitosti, druhý/á se zatím věnuje vašemu dítěti.
Nenásilnou formou zjišťuje úroveň znalostí vašeho dítěte  tj. např.:
jméno, příjmení, bydliště, věk, jména a povolání rodičů, jména sourozenců
orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo,nahoře, dole, vpředu, vzadu), požádá dítě o recitaci básně, zazpívání písně, namalování lidské postavy
proberou spolu barvy a tvary (základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá; geometrické tvary - čtverec, obdelník, trojúhelník, kruh)
požádá jej o řešení problému - např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů vyrobených z plastu, dřeva či papíru

Jak dítě k zápisu připravit?
·  Určitě jej naučit výše zmíněné, opět nenásilnou formou.
·  Zdokonalujte soustředěnost a komunikační schopnost dítěte, schopnost následování jednoduchých pokynů.
·  Cvičte s ním zodpovídání otázek: zlepšujte soustředěnost, pohotovost, nebojácnost. Po přečtení pohádky jej např. vyzvěte k převyprávění příběhu apod.